Ochrana osobních údajů

Pokyny k ochraně dat

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky společnosti ELMA-Tech GmbH. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Na tomto místě bychom Vás rádi informovali o ochraně osobních údajů v naší společnosti.

Zpravidla můžete navštěvovat stránky společnosti ELMA-Tech GmbH, aniž bychom potřebovali vaše osobní údaje.

Chceme, abyste věděli, kdy data ukládáme a jakým způsobem je používáme. Jako soukromá společnost se řídíme ustanoveními Evropského nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) nebo Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a ustanovením o médiích (TMG). Přijali jsme jak technická, tak organizační opatření, abychom zajistili, že pravidla ochrany údajů budou respektována jak námi, tak externími poskytovateli služeb.

Osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s ustanoveními zákona o ochraně údajů Spolkové republiky Německo. Osobní údaje jsou shromažďovány pouze v případě, že nám je poskytnete sami, například jako součást registrace do našeho newsletteru. V následujícím textu vás budeme informovat o povaze, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů. Tyto informace můžete kdykoli získat na našich webových stránkách.


Obecné informace

Použitím našich webových stránek vyjadřujete souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním dat, jak je popsáno níže. Naše webové stránky lze v principu navštívit bez registrace.

Při návštěvě našeho webu a při každém načtení souboru webový server shromažďuje a uchovává pro statistické účely informace o protokolu (např. název načteného souboru, typ prohlížeče, datum a čas načítání, doba trvání relace). Nejedná se o osobní údaje. Osobní údaje, zejména jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, se shromažďují pouze na dobrovolné bázi.

Všechny tyto informace jsou vyhodnocovány pouze pro statistické účely a jsou výhradně anonymní. Jakýkoliv převod na třetí osobu se neuskutečňuje. Tyto údaje nespojujeme s jinými údaji. Po statistickém vyhodnocení jsou tyto protokolové informace uchovávány k analýze po dobu dalších 26 měsíců a poté jsou vymazány.


Jméno a osoba subjektu odpovědného za zpracování

Odpovědný subjekt ve smyslu nařízení o obecné ochraně údajů, jiných právních předpisů o ochraně údajů v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení s ochranou údajů, je společnost ELMA-Tech GmbH. Kontaktní údaje naleznete v části Impresum.


Jméno a adresa subjektu odpovědného za ochranu údajů

Subjektem pro ochranu údajů je:
Externí:
VIA Consult GmbH, Hr. Kunde
Martinstraße 25
57462 Olpe
49 (2761) 8375 – 0
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Jakákoli osoba se může se svými dotazy nebo návrhy, týkajícími se ochrany údajů, kdykoli obrátit na námi pověřený subjekt pro ochranu údajů.


Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které lze využít k získání osobních nebo věcných informací o Vás (např. jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození nebo e-mailová adresa). Informace, na které se s vámi nemůžeme vztahovat (nebo jen s nepřiměřeným úsilím), např. anonymní informace nejsou osobními údaji.

Osobní informace, jako například Vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa budou uchovávány pouze v případě, že je sami dobrovolně sdělíte. Osobní údaje přitom shromažďujeme pouze v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů.


Osobní údaje v kontaktních formulářích a v registraci newsletteru

Na našich webových stránkách Vám nabízíme možnost kontaktovat nás e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Vaše osobní údaje zadané v kontaktním formuláři (jméno, příjmení, adresa, PSČ, město, telefonní číslo atd.) a vaše zpráva budou uloženy za účelem zpracování vašeho kontaktu.

Údaje, které nám poskytnete za účelem zasílání newsletteru, budou rovněž uloženy v interní databázi pouze pro zamýšlený účel doručení newsletteru a používané výhradně k tomuto účelu.

Přenos dat je zajištěn šifrováním TLS. Převod na třetí osoby mimo společnost se neuskuteční. Srovnání údajů shromážděných s daty, které mohou být shromažďovány jinými součástmi našeho webu, se rovněž neprovádí.


Osobní údaje pro stahování reklamních materiálů

Nabízíme Vám možnost požádat na našich stránkách o reklamní materiály. Vaše osobní údaje zadané v kontaktním formuláři (jméno společnosti, příjmení, jméno, e-mailová adresa) budou uloženy a zpracovány výhradně za účelem zpracování Vaší žádosti a odeslání materiálů. To vyžaduje aktivní souhlas s přenosem dat. Po zprostředkování Vašich dat vám automaticky zašleme e-mail s e-mailovou adresou na zadanou e-mailovou adresu.

Přenos dat je zajištěn šifrováním TLS. Převod na třetí osoby mimo společnost se neprovádí. Srovnání shromážděných údajů s daty, které mohou být shromažďovány jinými součástmi našeho webu, se rovněž neprovádí.


Fotografie

"Publikování fotografií na internetu vyžaduje zásadně souhlas fotografovaných osob. Výjimečně, dle § 23 odst. 1 i.V.m, odst. 2 KunstUrhG není vyžadován souhlas v případech, pokud se jedná o

  • portréty z oblasti historie,
  • Obrázky, ve kterých se objeví osoba jako příslušenství vedle krajiny nebo jiného místa,
  • Obrázky ze zasedání, výtahů a podobných akcí, na kterých se zúčastnily osoby, které se na nich podílely, nebo
  • portréty, které nejsou na zakázku, za předpokladu, že distribuce nebo výstava slouží vyššímu zájmu o umění. "

(Pramen citace: Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen)

Poznámka: Pokud jste se jako osoba objevili na fotografii, kterou jsme ukázali v dokumentaci na našich webových stránkách podle bodu 3 (viz výše), ale nesouhlasíte s publikováním této fotky, ozvěte se nám prosím nebo nám pošlete e-mail na adresu Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.


Používání souborů cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies. Jedná se o malé textové soubory, které umožňují ukládat informace o konkrétním uživateli na zařízení uživatele během používání webových stránek. Soubory cookies umožňují zejména určit četnost používání a počet uživatelů stránek, analyzovat chování používání stránek, ale také učinit naši nabídku uživatelsky příjemnou. Soubory cookies jsou uloženy na konci relace prohlížeče a mohou být znovu vyvolány při opětovném navštívení stránky.

Záznamy neobsahují žádné osobní údaje. Kombinace s poskytnutými osobními údaji se neprovádí. Soubory cookies Vám šetří potřebu zadávat více dat, usnadnit přenos konkrétního obsahu a jsou potřebné pro přihlášení do uzavřené oblasti.

Dotčená osoba může kdykoli zabránit nastavení souborů cookies prostřednictvím našich webových stránek pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, čímž trvale zabrání nastavení cookies. Dále již nastavené soubory cookies mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné u všech běžných internetových prohlížečů. Pokud dotčená osoba deaktivuje nastavení cookies v použitém internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.


Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "Cookies", textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu využití vašeho webu. Informace generované prostřednictvím cookies o Vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam. Nejedná se ale o osobní údaje.

Prostřednictvím aktivní anonymity IP adresy na tomto webu je nejdříve Vaše IP adresa zkrácena, tak je učiněno v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je odeslána na server Google v USA úplná adresa IP a až po té zkrácena. Jménem provozovatele této webové stránky Google použije tyto informace k vyhodnocení využití webu, k sestavování zpráv o aktivitách na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a využíváním internetu provozovateli webových stránek.

Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; Mějte však na paměti, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto webu. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google sbírala data vygenerovaná souborem cookies a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google. To učiníte stažením a nainstalováním browseru plug-in dostupného pod následujícím odkazem:

Další informace o podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů Google Analytics naleznete na adrese:


Poznámka k externím odkazům

Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran ("externí odkazy"). Tyto webové stránky podléhají odpovědnosti příslušného provozovatele. Poskytovatel kontroluje obsah třetí strany při propojení externích odkazů, aby zjistil, zda neexistuje nějaké zákonné porušení. V té době nemusí být zřejmé žádné porušení. Poskytovatel nemá žádný vliv na současný a budoucí design a obsah odkazovaných stránek. Nastavení externích odkazů neznamená, že poskytovatel zprostředkuje obsah jako svůj vlastní. Neustálá kontrola externích odkazů není pro poskytovatele bez konkrétních důkazů porušení práv rozumná. S vědomím právních přestupků se však tyto externí odkazy okamžitě odstraní.


Právní podklad pro zpracování

Pokud získáme souhlas s některými operacemi zpracování, vycházejí z článku 6 I písm. DS-GMO. Pokud je zpracování osobních údajů nutné k plnění smlouvy, např. pro dodání zboží nebo pro předsmluvní opatření, např. u poptávek, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DS-GMO.

Pokud se na naši společnost vztahuje zákonná povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c DS-GMO. Pokud zpracování osobních údajů není založeno na žádném z výše uvedených právních základů, zpracováváme údaje za účelem ochrany oprávněných zájmů naší společnosti (zlepšení výkonu podniku). Vždy se ujistíme, zda není v rozporu oprávněný zájem příslušné osoby, což by převažovalo nad našimi oprávněnými zájmy.


Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Doba uchovávání osobních údajů je založena na zákonných lhůtách uchovávání údajů. Pokud již zanikne účel, pro který byla data zaznamenána, budou data po uplynutí tohoto období vymazána.


Právo na informace a právo na odstoupení od smlouvy, právo na odvolání a právo na omezení zpracování, opravy a vymazání

Máte právo kdykoli získat informace o uložených datech a účelu ukládání. Svůj souhlas s uchováním nebo používáním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Kromě zrušení máte právo požadovat opravu, stejně jako omezení zpracování a blokování nebo vymazání dat.

V tomto případě se obraťte na pracovníka pro ochranu údajů na adrese Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (VIA Consult je externí pracovník pro ochranu dat společnosti ELMA-Tech GmbH, a je tedy k dispozici pro všechny otázky týkající se ochrany dat).

Máte právo podávat stížnosti příslušnému orgánu kontroly (pro NRW: Státní komisař pro ochranu údajů a svobodu informací v Severním Porýní - Vestfálsko v Düsseldorfu).


Zabezpečení

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zlepšována a přizpůsobována stavu techniky.


Ochranné známky a autorská práva

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky a autorská práva podléhají firmě ELMA-Tech GmbH / Dinse. To zahrnuje fotografie, grafiku, texty, stejně jako jakákoli multimediální data, jako jsou zvuky a videa. Převod nebo použití tohoto obsahu je povoleno pouze s výslovným svolením společnosti ELMA-Tech GmbH.

Společnost ELMA-Tech by Vám ráda nabízela ty nejlepší služby. Informace o Vaší návštěvě ukládáme v tzv. cookies. Používáním této webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookies. Podrobné informace o používání souborů cookies na těchto webových stránkách získáte kliknutím na "Více informací".